Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Nhắc đến quân giải phóng miền ai cũng biết bà Ba Định

Nhắc đến quân giải phóng miền ai cũng biết bà Ba Định. Nhưng đây mới chính là người ảnh cả của lực lượng võ trang nam bộ, cái chết của ông và tướng Nguyễn Chí Thanh sau này là một tốn thất to lớn cho cách mạng miền nam. Nhiều tướng lãnh từng đánh giá nếu ông còn sống cách mạng miền nam có lẽ đã khác.
ông cũng là người Xây dựng, giải phóng thành công toàn bộ vùng Đông Bắc Bộ. Trong quá trình này, một cách vô tình ông cũng xây dựng lực lượng hải quân đầu tiên của nước Việt Nam giải phóng với 2 ca nô tuần sông và 1 tàu chiến ven sông cỡ nhỏ. Lực lượng này đã phục vụ như một đòn bất ngờ trong trận đánh giải phóng thị xã Quảng Yên.
Bình định vùng Đông Nam Bộ, bước đầu xây dựng và kiện toàn tổ chức các đơn vị chiến đấu vùng Đông Nam Bộ, cũng là kiến trúc sư trưởng kiến thiết hoạt động đấu tranh giải phóng ở miền Nam mà sau này có lẽ nền tảng chính yếu cho sự thành công của kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thành công ở Đông Nam Bộ.
Tập hợp và khơi dậy được tinh thần yêu nước của nhân dân Nam Bộ. Dưới bản lĩnh của Nguyễn Bình, từ các đơn vị du kích quân mang xu hướng cát cứ các đơn vị tại Nam Bộ đã tổ chức thành các đơn vị hoàn chỉnh và chiến đấu một cách hệ thống.


Comments are closed.