Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Thuốc tốt cho người cao tuổi!!!


Thuốc Chữa Bệnh Tim Mạch

Tôi thường hay nghĩ đến những tháng

Tôi thường hay nghĩ đến những tháng, tuần, ngày cuối cùng của Roberto Bolaño, Marcel Proust, Mikhail Bulgakov, Mishima Yukio, khi họ đang viết nốt, hoặc sửa chữa thêm được chừng nào hay chừng nấy, tác phẩm lớn của đời họ – “2666”, “Đi tìm thời gian đã mất”, “Nghệ nhân và Margarita”, “Bể phong nhiêu” – trong khi biết rõ rằng cái chết đang tới càng lúc càng gần, cái chết vì một căn bệnh không thể chữa, hoặc, trong trường hợp Mishima, cái chết mà tự ông đã hoạch định từ trước một cách chi li.
Đó nhất định là những tháng, tuần, ngày đáng sống nhất, khi ta tận dụng quỹ thời gian ít ỏi còn lại để làm cho rốt một việc, một công trình mà ta tin hoặc biết là hữu ích, lương thiện, và đẹp.
See Translation


Comments are closed.